• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office Of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

คู่มือการปฎิบัติงาน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 12 มี.ค. 2564 อ่าน [101]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

คู่มือให้บริการทางทะเบียน.pdf

การจดทะเบยีนเลิกห้างหุ้นส่วน.pdf

การจดทะเบีนต้ัง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี.pdf

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และหรืออำนาจกรรมการ.pdf

การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด.pdf

การจดทะเบียนควบบริษัทเอกชนกับบริษัทมหาชนจำกัด.pdf

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว).pdf

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด.pdf

การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด.pdf

การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำกัด.pdf

การจดทะเบียนจัดตั้ง หสม. และ หจก.pdf

การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด.pdf

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ.pdf

การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บจ..pdf

การชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน.pdf

การชำระบัญชีบริษัท.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทจำกัดและดวงตราสาคัญ.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1-3.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.pdf

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทมหาชนจำกัด.pdf

ตั้งเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี.pdf

เพิ่มทุนบมจ..pdf

ลดทุนบมจ.pdf

เลิกและชำระบัญชีบมจ.pdf

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ก่อนตั้ง บจ..pdf

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์